استفاده از آیدی کارت QR در نمایشگاه

استفاده از آیدی کارت QR در نمایشگاه

استفاده از آیدی کارت QR این نمایشگاه باری اولین بار در ایران