رونمایی از تمبر نمایشگاه در افتتاحیه

رونمایی از تمبر نمایشگاه در افتتاحیه

در روز افتتاحیه نیز از تمبر نمایشگاه آلومینیوم ایران رونمایی شد .