برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی

برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی

در طی برگزاری نمایشگاه یادشده 12 عنوان سمینار  و 2 عنوان کارگاه آموزشی مشتمل بر موارد ذیل در کشور بی سابقه بوده است.


برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی سمینار آشنایی با محصولات آلومرول-مهندس تقی لو

سمینار آشنایی با محصولات آلومرول-مهندس تقی لو

برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی سمینار بی متال ها-جناب آقای دکتربیگی

سمینار بی متال ها-جناب آقای دکتربیگی

برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی سمینار توربین بادی-جناب اقای دکتر ابوالمعصومی

سمینار توربین بادی-جناب اقای دکتر ابوالمعصومی

برگزاری 12 سمینار و 2 کارگاه آموزشی سمینار صنعت و پست لجستیک-مهندس گیلانی

سمینار صنعت و پست لجستیک-مهندس گیلانی