بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

در روزهای سوم و چهارم یعنی 15 و 16 مهر ماه سفیر محترم عراق(هم اکنئن بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران با کشور عراق می باشد) از نمایشگاههای یاد شده بازدید کردند که مقرر گردید هیئت های تجاری مشتمل از تمامی نقاط کشور عراق در سفرهای بعدی از صنایع بزرگ استان مرکزی بازدید نمایند مقدمات قرارداد خواهرخواندگی فی مابین شهرهای بصره عراق و اراک ایران با همکاری مدیر عامل شرکت 2Aانجام پذیرد.


بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان سفیر محترم عراق از نمایشگاههای یاد شده بازدید کردند.

سفیر محترم عراق از نمایشگاههای یاد شده بازدید کردند.

بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان .

.