دومین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران

دومین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران

اهداف برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران :

اهداف عمومی نمایشگاه :

1- تولید- اشتغال و اقتصاد مقاومتی.

2-معرفی قابلیت و ظرفیت بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه تولید و نوآوری و بازرگانی و خدمات.

3- شناسایی و معرفی مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت و تلاش در جهت بازاریابی و جلب حمایت سازمان های دولتی.

4- ایجاد فضای رقابتی سالم.

5- ورود و ایجاد ارتباط میان تولیدکننده و مصرف کننده

6- آشنایی با نیازهای روز بازارهای مصرفی

اهداف اختصاصی:

1- آگاهی از اثرگذاری این محصولات در صرفه جویی انرژی

2- معرفی نقش و اثر صنعت ساختمان و آلومینیوم در حفظ و صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع انرژی و سعی در جهت حفظ و بقای ذخایر انرژی موجود در کشور.