تمدید یک روزه نمایشگاه

تمدید یک روزه نمایشگاه

با توجه به استقبال گسترده مسئولین و صنعتگران از نمایشگاههای یاد شده و طی هماهنگی سریع با شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی مقرر گردید یک روز نمایشگاه تمدید گردد که طبق زمان بندی از قبل تعیین شده نمایشگاه 13 الی16 مهرماه که سپس روز 17 مهرماه نیز به زمان بندی نمایشگاه اضافه شد.