بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه

بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه

بازدید استاندار محترم مرکزی از جمله اتفاقات مهم نمایشگاه بود.