2A در پانزده سال اخیر به برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور مشغول بوده است. شرکت بین المللی 2A درسازماندهی نمایشگاه ها و سمینارها درداخل و خارج کشورنقش برجسته ای داشته است. متخصصان با تجربه ما با توانایی ها و مهارت های قابل توجه خود در این بخش از کار ، بهترین و ارزنده ترین تجربه را برای مشتریان خود ایجاد میکنند. این شرکت با جذب حداکثر تعداد بازدید کننده و برگزاری همگام با استاندارد های جهانی در نمایشگاها…