Skip links
بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

in

در روزهای سوم و چهارم یعنی 15 و 16 مهر ماه سفیر محترم عراق(هم اکنئن بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران با کشور عراق می باشد) از نمایشگاههای یاد شده بازدید کردند که مقرر گردید